Dinsdag 7 april 2009

DE NOORDZEE
Gebruik en bescherming van een variabel ecosysteem wetenschappelijk onderbouwd

Prof. Han Lindeboom
Wageningen IMARES

Het ruimtegebruik op de zee stijgt sterk. Naast traditionele gebruiken als visserij, transport, olie-, gas- en zandwinning en toerisme zijn de eerste windmolenparken gebouwd en zijn er ideeŽn over het aanleggen van eilanden in zee. Klimaat verandering leidt nu al tot soort-verschuivingen en verdediging tegen toenemende stormen en zeespiegelstijging wordt een steeds belangrijker onderwerp. Hiervoor wordt onder andere overwogen deze verdediging verder op zee te leggen in de vorm van eilanden of onderzeese riffen.

Daarbij hebben we te maken met een uiterst complex marien ecosysteem waarin de ontwikkelingen die we zien het gevolg zijn van een combinatie van natuurlijke factoren en menselijke invloeden. Dat die natuurlijke variatie ook heel groot kan zijn blijkt uit de recente ontdekking van regiem verschuivingen waarbij aantal vissen, vogels of zeezoogdieren binnen korte tijd enorm kunnen toe- of afnemen met enorme consequenties voor het systeem en haar gebruikers. Er zijn aanwijzingen dat dit op grote mondiale schaal kan gebeuren en ook dat er een relatie met klimaatinvloeden zou kunnen zijn. In deze lezing zal Han Lindeboom ingaan op de variabiliteit van het mariene ecosysteem in de Noordzee en de factoren die dat beÔnvloeden, op de effecten van visserij en andere gebruiksfuncties op het functioneren van het systeem en op de manier waarop we tot een wetenschappelijk onderbouwd duurzaam gebruik en bescherming van de zee kunnen komen.


Han Lindeboom (Borne 1953) is directielid wetenschap van Wageningen IMARES, het Nederlandse instituut voor strategisch en toegepast marien ecologisch onderzoek. Hij is marien ecoloog met een grote interesse voor de toepassing van wetenschap voor een duurzaam gebruik en bescherming van het mariene gebied. Belangrijkste aandachtsvelden betreffen de natuurlijke en door de mens veroorzaakte variabiliteit van het mariene ecosysteem en de geÔntegreerde effecten van stuurbare en niet-stuurbare factoren op mariene soorten en habitattypen. Hierbij ligt zijn nadruk op de effecten van klimaatverandering en de mogelijkheid van regime veranderingen. Hij heeft grote interesse voor het gebruik van wetenschappelijke kennis voor het management van de Waddenzee, Noordzee, oceanen en poolgebieden en ontwikkelt of leidt onderzoeks-programma's in deze gebieden. Ruimtelijke planning van de Noordzee, met de nadruk op het creŽren van mariene beschermde gebieden, het ontwikkelen van grote windmolenparken en de ontwikkeling van een duurzame niet-destructieve visserij in een van nature uiterst variabel systeem heeft zijn speciale belangstelling. Sinds mei 2008 is hij buitengewoon hoogleraar Mariene Ecologie aan de Universiteit van Wageningen.


Download het verslag (doc)